Orgonite - Học tập & Làm việc

Cảm hứng là một yếu tố thuộc về tinh thần, không trực tiếp tạo nên kết quả học tập cho bạn. Tuy nhiên, cảm hứng lại là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình sáng tạo. Nó khiến bạn có một tinh thần thoải mái, tạo niềm hứng khởi trong việc học tập của bạn. Học tập cũng như làm việc mà không có cảm hứng thì cũng giống như việc ăn mà không thấy ngon, từ đó hiệu quả công việc và học tập cũng sẽ thay đổi.