Orgonite - Phẩm chất thiêng liêng

Sản phẩm kích hoạt những phẩm chất ẩn sâu trong vô thức, cũng như gột rửa những biến dạng tương ứng. Phẩm chất thiêng liêng là trạng thái tâm thức thiêng liêng, thuần khiết gồm năng lực, phẩm chất và đức hạnh mỗi chúng ta. Nó giúp bạn trở nên thuần khiết hơn với những phẩm chất năng lực và đức hạnh đó. Hãy sống trọn vẹn mỗi giây phút trong cuộc đời, để thấy rằng chúng ta sống là để tiến hóa những phẩm chất này.